Living Levels Administration Assistant

This is a Heritage Lottery funded landscape partnership of 12 Organisations led by our client working together to reconnect people and communities on the Gwent Levels to their landscape and provide a sustainable future for this historic and unique place.

Mae hwn yn bartneriaeth tirwedd sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri ac sy'n cynnwys 12 o Fudiadau sy'n cael eu harwain gan ein cleientiaid ac sy'n cydweithio i ailgysylltu pobl a chymunedau Gwastadeddau Gwent â'u tirwedd ac i sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r lleoliad hanesyddol ac unigryw hwn.

Living Levels Administration Assistant
Reference number: A2490818
Location: Newport
Salary starting at: £16,504 to £17,880 per annum pro rata
Hours: Part time, 18.5 hours per week
Contract: to 31 March 2021

They have secured funding to deliver a £3.7million programme consisting of 24 individual projects designed to recapture and enhance the natural and historic heritage of the Gwent Levels; celebrate its stories; provide new opportunities for learning, skills, participation and investment; encourage and provide access for all; and build capacity, resilience that will ensure a long-term future for this area.

You will be part of a small team working with the Living Levels staff team and partner organisations supporting the delivery a variety of projects which have been developed over the course of a two year development phase. Your role will focus on providing administrative support to the Living Levels team consisting of five members of staff, the partnership Delivery Steering Group consisting of representatives from 7 core partner organisations and the Partners Board consisting of high level representatives from core partner organisations. You will help the team with the organisation and support of travel, meetings and events, respond to enquiries, process and file project data, assist with volunteer registration and preparing volunteer packs, take action notes at meetings and perform other administrative duties that may be required to support the team.

You will work closely with the Finance and Administration Officer and Programme Manager to ensure the Living Levels Office functions efficiently and provides a supportive atmosphere for the team. You will be supported by the "Delivery Group" made up of representatives from key partners.

You'll be a well organised and reliable administrator who enjoys helping and supporting others in the execution of their duties. You are computer literate and proficient with a suite of Microsoft Office applications to support your work. You'll be able process and organise data with accuracy and in a timely and efficient manner, prioritising work as needed to ensure work flows appropriately within the team.

You will have good communication skills and be comfortable working with others including staff from partner organisations, volunteers and the general public.

You foster an open and supportive style that encourages and supports community participation and volunteering.

Mae nhw wedi sicrhau cyllid i gyflawni rhaglen £3.7 miliwn yn cynnwys 24 o brosiectau unigol a luniwyd i adfer a chyfoethogi treftadaeth naturiol a hanesyddol Gwastadeddau Gwent; dathlu ei storïau; creu cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu, sgiliau, cyfranogi a buddsoddi; annog a sicrhau mynediad i bawb; a meithrin gallu a chydnerthedd a fydd yn sicrhau dyfodol tymor hir i'r ardal hon.

Byddwch yn rhan o dîm bychan yn gweithio gyda mudiadau partner Lefelau Byw, y gymuned leol, rhanddeiliaid ac ymgynghorwyr i gyflawni amrywiaeth o brosiectau sydd wedi'u datblygu dros gyfnod datblygu o ddwy flynedd. Bydd gennych ddyletswydd i ddarparu cefnogaeth weinyddol i'r tîm Lefelau Byw sy'n cynnwys pum aelod o staff, y bartneriaeth Grwp Llywio Gweithredol sy'n cynnwys cynrychiolwyr o 7 sefydliad craidd sy'n bartneriaid a'r Bwrdd y Partneriaid sy'n cynnwys cynrychiolwyr lefel uchel o sefydliadau craidd sy'n bartneriaid. Byddwch yn gymorth i'r tîm drwy gefnogi a threfnu teithio, cyfarfodydd a digwyddiadau, ymateb i ymholiadau, prosesu a ffeilio gwybodaeth prosiectau, cynorthwyo gyda chofrestru gwirfoddolwyr a pharatoi pecynnau gwirfoddoli, cymryd nodiadau gweithredu mewn cyfarfodydd a pherfformio dyletswyddau gweinyddol eraill a allai fod yn ofynnol i gefnogi'r tîm.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Swyddog Cyllid a Gweinyddu a Rheolwr Rhaglen i sicrhau bod Swyddfa'r Lefelau Byw yn gweithredu'n effeithiol ac yn darparu awyrgylch gefnogol i'r tîm. Byddwch yn cael eich cefnogi gan y "Grwp Cyflawni" a fydd yn cynnwys cynrychiolwyr o blith y prif bartneriaid.

Byddwch yn gynorthwyydd trefnus a dibynadwy sy'n mwynhau helpu a chefnogi eraill wrth gyflawni eu dyletswyddau. Byddwch yn hyddysg mewn cyfrifiadura gyda gwybodaeth ymarferol o becynnau meddalwedd Microsoft Office i gefnogi'ch gwaith. Bydd y gallu gennych i brosesu a threfnu gwybodaeth yn gywir ac mewn modd amserol ac effeithiol, gan flaenoriaethu gwaith yn ôl yr angen er mwyn sicrhau bod y gwaith yn llifo'n briodol o fewn y tîm.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu da a byddwch yn gyfforddus yn gweithio gydag eraill, gan gynnwys staff o sefydliadau sy'n bartneriaid, gwirfoddolwyr a'r cyhoedd.

Rydych yn meithrin arddull agored a chefnogol sy'n annog ac yn cefnogi cyfranogiad cymunedol a gwirfoddol.

An ability to speak Welsh is "desirable" but not "essential" for this role.

Closing date: 31 August 2018
Interview date: 12 September 2018

Apply